VVG įstatai Spausdinti

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ĮSTATAI

1. BENDROJI DALIS

1.1. Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė (toliau – Asociacija) – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Asociacija įsteigta bendriems Asociacijos narių poreikiams ir tikslams, neprieštaraujantiems Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, tenkinti bei įgyvendinti.
1.2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais.
1.3. Asociacijos teisinė forma – asociacija.
1.4. Asociacijos pavadinimas: Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė.
1.5. Asociacijos veiklos teritorija sutampa su Plungės rajono savivaldybės teritorija.
1.6. Asociacijos veiklos teritorija yra vientisa ekonominiu, socialiniu ir geografiniu atžvilgiu.
1.7. Asociacija atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Asociacija neatsako pagal Asociacijos nario prievoles, o pastarasis neatsako pagal Asociacijos prievoles.
1.8. Asociacija turi antspaudą su savo pavadinimu, bent vieną atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke. Asociacija gali turėti logotipą ir kitą simboliką.
1.9. Asociacija gali turėti tik tas civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja LR įstatymams ir teisės aktams, Asociacijos steigimo dokumentams.
1.10. Asociacijos veiklos laikotarpis neribojamas.
1.11. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

 

2. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAS, SRITYS IR RŪŠYS

2.1. Pagrindiniai Asociacijos veiklos tikslai yra:
2.1.1. aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas Plungės rajono teritorijoje;
2.1.2. telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti;
2.1.3. skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;
2.1.4. teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo;
2.1.5. organizuoti kaimo plėtros dalyvių švietimą ir mokymą;
2.1.6. įgyvendinti Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos iniciatyvas Plungės rajone, organizuoti ir teikti paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;
2.1.7. skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;
2.1.8. skatinti palankios verslo aplinkos formavimąsi, stiprinant ekonominį konkurencingumą ir investicinį klimatą, palankų esamų ir įsteigtų naujų įmonių plėtrai;
2.1.9. skatinti ūkio augimą ir laisvą prekių, paslaugų ir asmenų judėjimą Plungės rajone;
2.1.10. užtikrinti, kad Asociacijos vykdoma veikla ir skatinamas augimas būtų suderintas su darnios plėtros principu;
2.2. gali vykdyti visas veiklos rūšis (pagal EVRK), jei šios veiklos neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos Civiliniam kodeksui, Lietuvos Respublikos Asociacijų bei kitiems įstatymams, Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams ir šiems įstatams.
2.3. Asociacija, siekdama savo tikslų įgyvendinimo turi teisę vykdyti ūkinę komercinę veiklą (teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus) ir verstis įvairia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir Asociacijos įstatams.
2.4. Asociacijos veiklos rūšis – asociacijų veikla (94.9).
2.5. Asociacija turi teisę teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą ir labdarą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybių, užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.
2.6. Pinigus, gautus kaip paramą, taip pat negrąžintinai gautus pinigus ar kitą turtą Asociacija naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Gautus pinigus Asociacija privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Asociacijos įstatuose numatytiems tikslams.

 

3. VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Asociacija įstatymų nustatyta tvarka turi teisę:
3.1.1. Asociacija turi teisę nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais, neprieštaraujančiais Lietuvos Respublikos įstatymams ir teisės aktams, skleisti informaciją apie veiklą, propaguoti savo tikslus ir uždavinius;
3.1.2. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
3.1.3. samdyti asmenis įstatuose nustatytai veiklai vykdyti; gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių asociacijų, visuomeninių organizacijų, programų, teikiančių techninę, materialinę ir finansinę pagalbą, taip pat iš nevalstybinių organizacijų, fondų fizinių ir juridinių asmenų bei kitų organizacijų kaimo bendruomenių plėtros skatinimui ir kitiems socialiniams tikslams įgyvendinti;
3.1.4. naudoti gautas lėšas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;
3.1.5. bendriems uždaviniams spręsti gali jungtis/stoti į sąjungas (konfederacijas), įvairias organizacijas (tame tarpe tarptautines) ir išstoti iš jų;
3.1.6. reorganizuotis, steigti įstatymų nustatyta tvarka filialus;
3.1.7. nutraukti savo veiklą;
3.1.8. prisiimti įsipareigojimus ir sudaryti sutartis su partneriais;
3.1.9. turėti kitų civilinių teisių ir pareigų, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir šiems įstatams, būti ieškovu ir atsakovu teisme.
3.2. Vietos veiklos grupė privalo:
3.2.1. efektyviai naudoti lėšas ir turtą, skirtus įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;
3.2.2. vesti finansinės veiklos apskaitą, kuri atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, taip pat paramos teikėjų nustatytas sąlygas, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;
3.2.3. teikti finansinę–buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms, Asociacijos nariams, jeigu jie to reikalauja;
3.2.4. naudojant Lietuvos, užsienio šalių ir (ar) tarptautinių organizacijų bei paramos tiekėjų perduotą turtą ir lėšas bei atsiskaitydama už jų panaudojimą, vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei tų organizacijų ar paramos teikėjų nustatytais reikalavimais;
3.2.5. mokėti mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

 

4. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Asociacijos nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys: socialiniai ir kiti partneriai, nevyriausybinės organizacijos, vietos valdžios institucijos ir verslo sektoriaus organizacijos, registruotos Plungės rajone, pripažįstantys Asociacijos įstatus, neturintys jai ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktams prieštaraujančių tikslų ir sutikę įnešti stojamąjį mokestį.
4.2. Asociacijos nariai turi lygias teises, nepriklausomai nuo to, ar teikia materialinę paramą.
4.3. Asociacijos nario teisės:
4.3.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniuose narių susirinkimuose;
4.3.2. susipažinti su Asociacijos dokumentais;
4.3.3. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
4.3.4. rinkti ar būti išrinktais į Asociacijos valdymo organus;
4.3.5. teikti pasiūlymus Asociacijos veiklai gerinti;
4.3.6. savo noru išstoti iš Asociacijos, apie tai raštu pranešant Asociacijos Valdybai;
4.3.7. kitas teisės aktuose nustatytas teises.
4.4. Asociacijos nario pareigos:
4.4.1. laikytis šių įstatų bei jų pagrindu priimtų sprendimų;
4.4.2. vykdyti Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir valdybos sprendimus;
4.4.3. aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje, propaguoti jos tikslus, saugoti Asociacijos paslaptis;
4.4.4. mokėti nustatytą vienkartinį stojamąjį ir kasmetinį nario mokestį. Vienkartinio stojamojo mokesčio ir kasmetinio nario mokesčio suma ir mokėjimo tvarka nustatoma atskiru visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
4.4.5. tausoti ir tikslingai naudoti Asociacijos turtą.
4.5. Asociacijos narius registruoja ir duomenis apie juos kaupia Asociacijos pirmininkas.

 

5. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS

5.1. Asociacija veikla grindžiama trijų sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – partnerystės principu.
5.2. Asociacija yra atvira naujiems nariams, t.y. užtikrina lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią naujų narių priėmimo tvarką, išskyrus atvejus, kai Asociacijos nariu norinčio tapti fizinio ar juridinio asmens veikla yra draudžiama kitų teisės aktų.
5.3. Asociacijos nariai gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys, sumokėję stojamąjį nario mokestį ir priimti į narius Asociacijos valdybos sprendimu. Asociacijoje juridiniam asmeniui atstovauja jo deleguotas atstovas arba pakaitinis asmuo. Išimtis taikoma vietos valdžios atstovams. Plungės rajono savivaldybės taryba gali deleguoti daugiau atstovų, tačiau iš jų renkama visuotiniame susirinkime ne daugiau kaip 4 (keturis) atstovus su sprendžiamojo balso teise asociacijos valdyboje kiekvienam. Visuotiniame narių susirinkime Plungės rajono savivaldybė, kaip ir kiekvienas asociacijos narys, turi vieną balsą.
5.4. Naujų narių priėmimo, atsisakymo priimti ir narystės sustabdymo klausimą sprendžia Valdyba. Sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma.
5.5. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos už įstatuose nurodytų pareigų nevykdymą, taip pat, jei nustatyta tvarka nemoka nario mokesčio, už įvairius drausminius nusižengimus, už susirinkimų nelankymą, už asociacijos įstatų, visuotinio narių susirinkimo, Valdybos sprendimų nevykdymo. Nario pašalinimo klausimą sprendžia Valdyba.
5.6. Asociacijos nariai gali bet kada išstoti iš Asociacijos pateikiant raštišką prašymą Asociacijos pirmininkui.
5.7. Nariui išstojus ar išbraukus jį iš sąrašų, stojamasis ir nario mokestis bei perduotas turtas negrąžinami.
5.8. Nariui išstojus, ar išbraukus jį iš sąrašų, narys ne vėliau kaip per dvi savaites atsiskaito su Asociacija už visas jam patikėtas materialines vertybes, jas gražindamas natūra arba kompensuodamas atitinkama pinigų suma.

 

6. ASOCIACIJOS VALDYMO ORGANAI

6.1. Asociacijos aukščiausias valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – Asociacijos valdyba, vienasmenis valdymo organas – Asociacijos pirmininkas.
6.2. Už asociacijos valdymo organų narių veiklą gali būti atlyginama. Atlyginimo klausimą sprendžia Asociacijos valdyba.

 

7. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

7.1. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija:
7.1.1. svarsto pateiktus siūlymus dėl įstatų keitimo bei keičia asociacijos įstatus;
7.1.2. renka ir atšaukia Asociacijos pirmininką, asociacijos valdybos narius bei nustato šių organų rinkimo tvarką;
7.1.3. tvirtina Asociacijos veiklos metinę ataskaitą, metinę finansinę atskaitomybę;
7.1.4. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ir pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
7.1.5. nustato vienkartinio stojamojo ir kasmetinio nario mokesčio sumą ir šių mokesčių mokėjimo tvarką;
7.1.6. sprendžia kitus klausimus, jei tokių klausimų sprendimas pagal teisės aktus ir šiuos įstatus priskiriamas jo kompetencijai.
7.2. Visuotinio narių susirinkimo sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka:
7.2.1. Ataskaitinį visuotinį Asociacijos narių susirinkimą vieną kartą metuose šaukia Asociacijos pirmininkas, bet ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais Asociacijos pirmininkas ataskaitinio visuotinio narių susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia Asociacijos valdyba. Pranešimą apie visuotinio narių susirinkimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkės klausimus Asociacijos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo elektroniniu paštu praneša asociacijos nariams, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki visuotinio narių susirinkimo dienos. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu daugiau kaip pusė asociacijos narių su tuo sutinka;
7.2.2. neeilinis visuotinis narių susirinkimas gali būti sušauktas Asociacijos valdybos, Asociacijos pirmininko, arba ne mažiau kaip 1/3 asociacijos narių reikalavimu. Neeilinio visuotinio narių susirinkimo iniciatoriai Asociacijos pirmininkui raštu pateikia susirinkimo sušaukimo priežastis ir tikslus, išdėsto pasiūlymus dėl susirinkimo darbotvarkės, datos, vietos, laiko ir siūlomų sprendimų projektus. Pranešimą apie neeilinio visuotinio narių susirinkimo datą, laiką, vietą, darbotvarkės klausimus Asociacijos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo elektroniniu paštu praneša asociacijos nariams, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki neeilinio visuotinio narių susirinkimo dienos. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu visuotinio narių susirinkimo išrinktų Asociacijos valdybos narių lieka mažiau kaip 2/3 šiuose įstatuose nurodyto jų skaičiaus, jeigu atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų visuotinio narių susirinkimo išrinktas Asociacijos pirmininkas;
7.2.3. visuotinis narių susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 asociacijos narių. Susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime asociacijos narių dauguma, išskyrus nutarimus dėl įstatų pakeitimo, Asociacijos pertvarkymo, reorganizavimo ar jos likvidavimo bei Asociacijos parengtos Vietos plėtros strategijos tvirtinimo. Šie nutarimai priimami 2/3 dalyvaujančių susirinkime asociacijos narių balsų;
7.2.4. jei visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ta pačia sušaukimo tvarka, ne vėliau kaip per mėnesį sušaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo asociacijos narių;
7.2.5. visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą;
7.2.6. visuotiniame narių susirinkime balsavimas yra atviras.
7.2.7. visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi asociacijos narys ar valdymo organas.
7.2.8. visuotiniai narių susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po visuotinio narių susirinkimo pabaigos.

 

8. ASOCIACIJOS VALDYBA

8.1. Asociacijos valdyba susideda iš 16 narių renkamų visuotiniame narių susirinkime pagal skaidrią ir demokratinę procedūrą, nepažeidžiant partnerystės principo, nurodyto šių įstatų 6.5. papunktyje.
8.2. Asociacijos valdyba atstovauja skirtingiems sektoriams:
8.2.1. pilietinei visuomenei (kaimo vietovių vietos veiklos grupės teritorijoje įsteigtoms ir veikiančioms bendruomeninėms organizacijoms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, pvz., jaunimo, moterų ir pan. organizacijoms);
8.2.2. verslui (pvz., kaimo vietovių vietos veiklos grupės teritorijoje įsteigtoms ir veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, įskaitant ūkininkus ir kitus ekonomine veikla užsiimančius fizinius asmenis, bei jų asociacijoms);
8.2.3. vietos valdžiai (savivaldybei). Savivaldybės įsteigti savarankiški juridiniai asmenys kolegialiame asociacijos valdymo organe gali atstovauti vietos valdžios interesams, kai juos paskiria savivaldybės taryba.
8.3. Valdyboje yra išlaikoma lyčių pusiausvyra (t.y. abiejų lyčių atstovai sudaro ne mažiau kaip 40 proc. ir ne daugiau kaip 60 proc. valdybos organo narių).
8.4. Valdybos veikloje dalyvauja ne mažiau nei 2 asmenys iki 40 metų amžiaus jų paskyrimo dieną į kolegialų vietos veiklos grupės valdymo organą.
8.5. Valdybos nariai įsipareigoja užtikrinti tinkamą viešųjų ir privačių interesų derinimą, t.y. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka deklaruotų privačius interesus ir sutiktų teikti minėtas deklaracijas bei jų pakeitimus vietos veiklos grupei:
8.5.1. savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai, kiti asmenys savivaldybėje dirbantys politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindais, taip pat savivaldybei atskaitingų įstaigų, įmonių ar kitų juridinių asmenų vadovai kolegialiame vietos veiklos grupės valdymo organe turi teisę atstovauti tik vietos valdžios sektoriui;
8.5.2. jeigu asmuo, išrinktas į kolegialų vietos veiklos grupės valdymo organą, pagal faktinę padėtį turi galimybę atstovauti pilietinės visuomenės ir verslo sektoriams (pvz., yra bendruomeninės organizacijos narys ir ūkininkas), jis turi aiškiai raštu išreikšti, kuriam sektoriui atstovauja eidamas kolegialaus vietos veiklos grupės valdymo organo nario pareigas.
8.6. Valdybos nariams gali būti numatyta ir kitų papildomų sąlygų, kurias tvirtina visuotinis narių susirinkimas.
8.7. Asociacijos valdybą renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Valdybos pirmininką iš savo narių išsirenka valdyba.
8.8. Valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal kitus teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.
8.9. Asociacijos valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai raštu įspėjęs asociacijos pirmininką ne vėliau kaip prieš 14 dienų.
8.10. Asociacijos valdyba veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, šiais įstatais, asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimais.
8.11. Asociacijos valdybos nariai vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metu rotuoja ne rečiau kaip kas 3 metai 1/3 kolegialaus vietos veiklos grupės valdymo organo narių, tačiau ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus atstovą.
8.12. Asociacijos valdybos funkcijos:
8.12.1. priimti į darbą ir atleisti darbuotojus, nustatyti jiems atlyginimo dydį;
8.12.2. vadovauti Asociacijos veiklai laikotarpiuose tarp visuotinių narių susirinkimų;
8.12.3. analizuoti Asociacijos veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijų ir kitus vertybių apskaitos duomenis;
8.12.4. priimti sprendimą dėl auditoriaus ar audito įmonės paslaugų pirkimo Asociacijos finansinės veiklos kontrolei;
8.12.5. organizuoti Asociacijos renginius, pasitelkiant asociacijos narius;
8.12.6. inicijuoti ataskaitinių ir neeilinių visuotinių narių susirinkimų sušaukimą;
8.12.7. spręsti narių priėmimo į Asociaciją, narystės sustabdymo Asociacijoje klausimus;
8.12.8. nustatyti Asociacijos veiklos programą;
8.12.9. priimti sprendimą dėl kitų juridinių asmenų, filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
8.12.10. priimti sprendimą dėl Asociacijos valdomo turto ir lėšų perleidimo, užtikrinimo jais prievolių įvykdymą ar kitokio Asociacijos turto valdymo apribojimo. Toks sprendimas gali būti priimamas tik tuo atveju, kai siekiama įgyvendinti asociacijos įstatuose nustatytus tikslus;
8.12.11. priimti sprendimus dėl projektų finansavimo bei paramos lėšų paskirstymo;
8.12.12. spręsti klausimą dėl Asociacijos buveinės adreso keitimo;
8.12.13. spręsti kitus teisės aktų ir šių įstatų asociacijos valdybos kompetencijai priskirtus ir asociacijos veikloje kylančius klausimus.
8.13. Asociacijos valdyba sprendimus priima posėdžiuose. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi valdybos pirmininkas, Asociacijos pirmininkas arba ne mažiau kaip 3 (trijų) valdybos narių grupė. Apie posėdžio sušaukimą, nurodydami posėdžio datą, laiką, vietą ir visus darbotvarkės klausimus, valdybos posėdžio šaukimo iniciatoriai turi informuoti elektroniniu paštu valdybos narius ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas iki planuojamo posėdžio.
8.14. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 valdybos narių. Sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvavusių valdybos narių balsų dauguma. Balsavimo metu kiekvienas valdybos narys turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.
8.15. Valdybos posėdžiai turi būti organizuojami ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per ketvirtį.
8.16. Valdyba savo veiklą pradeda pasibaigus visuotiniam narių susirinkimui ir savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba kol bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip po valdybos kadencijos pabaigos vyksiančio ataskaitinio visuotinio narių susirinkimo.
8.17. Valdyba į kiekvieną savo posėdį privalo pakviesti Asociacijos pirmininką ir sudaryti jam galimybes susipažinti su darbotvarkės klausimais ir organizuojamo posėdžio medžiaga.
8.18. Valdybos narys, turintis balsavimo teisę ir susipažinęs su darbotvarke, gali raštu, ne vėliau kaip 1 valandą prieš vyksiantį posėdį, pranešti valdybai savo valią „už" ar „prieš" svarstomu klausimu. Tokie pranešimai įskaitomi į valdybos posėdžio kvorumą ir balsavimo rezultatus svarstomam klausimui.
8.19. Valdybos posėdžiai ir juose priimami sprendimai protokoluojami. Protokolas turi būti parengtas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po įvykusio valdybos posėdžio.
8.20. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

 

9. ASOCIACIJOS PIRMININKAS

9.1. Asociacijos vienasmenis valdymo organas – Asociacijos pirmininkas, kurį trijų metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Pirmininkas veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, šiais įstatais, asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimais bei asociacijos valdybos nutarimais. Asociacijos pirmininkas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos ir savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba kol bus išrinktas ir pradės dirbti naujas pirmininkas, bet ne ilgiau kaip po kadencijos pabaigos vyksiančio ataskaitinio visuotinio narių susirinkimo.
9.2. Visus dokumentus, susijusius su Asociacijos pirmininko pareigomis, ir darbo sutartį, (jei tokia sudaroma), pasirašo valdybos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo.
9.3. Asociacijos pirmininko kompetencija:
9.3.1. siūlyti asociacijos visuotiniam narių susirinkimui keisti ar pildyti įstatus;
9.3.2. rengti ir pateikti visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti asociacijos veiklos metinę ataskaitą ir metinę finansinę atskaitomybę;
9.3.3. registruoti ir kaupti duomenis apie asociacijos narius;
9.3.4. skelbti ir organizuoti viešosios informacijos paskelbimą;
9.3.5. inicijuoti valdybos posėdžio sušaukimą;
9.3.6. teikti valdybai samdomojo darbuotojo kandidatūrą, sudaryti darbo sutartis su darbuotojais, leisti įsakymus įvairiais administracinės veiklos klausimais;
9.3.7. organizuoti savanoriškus darbus vyriausybės nustatyta tvarka;
9.3.8. sudaryti Asociacijos sandorius, pasirašyti kitus Asociacijos dokumentus;
9.3.9. atstovauti Asociacijai valstybės, valdžios ir valdymo institucijose, taip pat bendradarbiaujant su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
9.3.10. atidaryti ir uždaryti sąskaitas kredito įstaigose;
9.3.11. išduoti įgaliojimus asociacijos nariams toms funkcijoms vykdyti, kurios yra jo kompetencijoje;
9.3.12. organizuoti visuotinio narių susirinkimo sušaukimą;
9.3.13. organizuoti visuotinio narių susirinkimo, valdybos priimtų sprendimų vykdymą;
9.3.14. priimti kitus sprendimus dėl Asociacijos veiklos, kurie neįeina į asociacijos visuotinio susirinkimo arba valdybos kompetenciją.

 

10. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

10.1. Asociacijos pirmininkas per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti kiekvienų praėjusių finansinių metų finansinę atskaitomybę. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno asociacijos nario reikalavimu Asociacija turi sudaryti sąlygas asociacijos buveinėje su šia ataskaita susipažinti.
10.2. Asociacijos nariams, raštu pareikalavus, per 7 darbo dienas turi būti sudaryta galimybė asociacijos būstinės patalpose, susipažinti su asociacijos veiklos dokumentais, prieš tai nariui pasirašius konfidencialumo pasižadėjimą.

 

11. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA, PAGAL KURIĄ SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA

11.1. Viešai Asociacijos skelbimai skelbiami interneto svetainėje www.plungesvvg.lt, asociacijos būstinėje. Pranešimai, taip pat , gali būti skelbiami rajono spaudoje.
11.2. Pranešimai apie Asociacijos reorganizavimą ir likvidavimą skelbiami viešai įstatymų nustatyta tvarka dienraštyje „Lietuvos rytas".

 

12. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

12.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Sprendimą steigti filialą ar atstovybę priima valdyba.
12.2. Filialas yra asociacijos padalinys, turintis atskirą buveinę. Filialas nėra juridinis asmuo ir naudojasi Asociacijos, kaip juridinio asmens vardu. Filialas veikia pagal asociacijos įstatus ir visuotinio narių susirinkimo suteiktus įgaliojimus bei filialo nuostatus, kuriuos tvirtina asociacijos valdyba.
12.3. Filialas likviduojamas valdybos nutarimu, jo turtas perduodamas Asociacijos nuosavybei. Filialas registruojamas, perregistruojamas ir išregistruojamas LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

13. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

13.1. Sprendimą pakeisti Asociacijos įstatus priima visuotinis narių susirinkimas, pasiūlymus dėl įstatų keitimo ar papildymo visuotiniam narių susirinkimui gali siūlyti Asociacijos pirmininkas ir valdyba ar 1/3 asociacijos narių.
13.2. Asociacijos įstatų pakeitimus ir papildymus priima ir tvirtina asociacijos narių visuotinis susirinkimas. Nutarimai dėl asociacijos įstatų pakeitimo ir papildymo priimami 2/3 dalyvaujančių visuotinio narių susirinkime narių balsų.
13.3. Visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti asociacijos įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Asociacijos pirmininkas arba visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
13.4. Pasirašyti naujai parengti įstatai registruojami LR įstatymų numatyta tvarka.

 

14. LĖŠŲ IR PAJAMŲ ŠALTINIAI, LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO KONTROLĖS TVARKA

14.1. Asociacijos lėšas sudaro:
14.1.1. Asociacijos narių stojamieji, nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
14.1.2. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;
14.1.3. valstybės ir savivaldybių tikslinės lėšos, fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduodamos lėšos;
14.1.4. pajamos už skolintą, išnuomotą ar perduotą naudotis Asociacijai turtą;
14.1.5. pajamos iš ūkinės-komercinės veiklos;
14.1.6. kitos teisėtai gautos lėšos.
14.2. Asociacija lėšas gautas kaip paramą, taip pat kitas negrąžintinai gautas lėšas ir kitą turtą naudoja asociacijos veiklos tikslams įgyvendinti.
14.3. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti įgyti teisėtais būdais: pastatai, įrenginiai, transporto priemonės, taip pat kitas turtas, reikalingas veiklai vystyti, įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
14.4. Pasibaigus Asociacijos veiklai, likęs turtas ir lėšos, perduodami kitai ar kitoms asociacijoms, kurių tikslai artimi likviduojamo asociacijos deklaruojamiems tikslams, o jei tokių asociacijų nėra – kitoms visuomeninėms arba labdaros organizacijoms arba labdaros ir paramos fondams.
14.5. Finansinei veiklai kontroliuoti Asociacija gali pirkti auditoriaus arba audito įmonės paslaugas.

 

15. VEIKLOS PABAIGIMAS IR TURTO PANAUDOJIMO TVARKA

15.1. Asociacijos veikla pasibaigia:
15.1.1. visuotiniam narių susirinkimui priėmus nutarimą reorganizuoti Asociaciją, visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą nutraukti veiklą;
15.1.2. susidarius situacijai kai Asociacijoje lieka mažiau negu 3 nariai;
15.1.3. teismui priėmus sprendimą nutraukti veiklą.
15.2. Jei Asociacijos veikla nutraukiama teismo sprendimu – turtas ir lėšos panaudojami įstatymų nustatyta tvarka.
15.3. Asociacijos veiklos klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
15.4. Esant šių įstatų prieštaravimams, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatomis.

 

Įstatai patvirtinti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime 2015-06-11, protokolas Nr. 4

 

.............................................

Pirmininkė Giedrė Kazakevičienė

 
Visos teisės saugomos © 2024 www.plungesvvg.lt.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.