VVG narystės tvarka Spausdinti

 

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės

valdybos 2010 liepos 30 d. posėdžio

protokolu Nr. 5

NARYSTĖS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖJE TVARKOS APRAŠAS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1.      Šis aprašas nustato narių priėmimo į asociacijos Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė (toliau –asociacija) narius (toliau – nariai), dalyvavimo asociacijos veikloje bei pašalinimo iš jos tvarką.

1.2.      Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, LietuvosRespublikos civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei asociacijos įstatais.

1.3.      Šio aprašo privalo laikytis visi juridiniai bei fiziniai asmenys, esantys asociacijos nariais.

2. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

2.1.      Asociacijos veikloje gali dalyvauti tik fiziniai ir juridiniai asmenys, esantys asociacijos nariais.

2.2.      Asociacijos nariais gali būti pilnamečiai veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pripažįstantys Asociacijos įstatus, neturintys jai ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktams prieštaraujančių tikslų.

2.3.      Asociacijos nariais gali būti tie asmenys, kurie veikia, gyvena ar dirba Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės teritorijoje.

2.4.      Nariai privalo laikytis asociacijos įstatų, vidaus veiklos dokumentų bei asociacijos organų sprendimų. Asmuo, veikęs ir/ar veikiantis prieš asociacijos interesus, turėjęs ir/ar turintis priešiškų asociacijos tikslams interesų arba pažeidęs Lietuvos Respublikos įstatymus, gali būti nepriimtas į asociaciją.

2.5.      Asmenys, norintys tapti asociacijos nariais, turi pateikti šiuos dokumentus:

2.5.1.      laisvos formos prašymą tapti asociacijos nariu;

2.5.2.      juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją;

2.5.3.      protokolo išrašą, kuriuo konkretus asmuo yra paskiriamas atstovauti juridiniam asmeniui asociacijoje arba įgaliojimą;

2.5.4.      fizinis asmuo, kuris neatstovauja juridinio asmens, privalo pateikti savo asmens dokumento kopiją;

2.5.5.      dokumentą, įrodantį, kad sumokėtas stojamasis nario mokestis.

2.6.      Prašymai dėl priėmimo į asociaciją bei prašymai pašalinti iš narių svarstomi asociacijos valdybos posėdyje.

2.7.      Asociacijos nariai, turi teisę:

2.7.1.      dalyvauti visuotiniame narių susirinkime ir balsuoti;

2.7.2.      dalyvauti valdybos posėdžiuose;

2.7.3.      rinkti ir būti išrinktu į Asociacijos renkamus organus;

2.7.4.      naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;

2.7.5.      naudotis asociacijos sukaupta informacija;

2.7.6.      asociacijos narys turi teisę teikti siūlymus asociacijos veiklos gerinimo, tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, dėl asociacijos ir jos organų veiklos organizavimo;

2.7.7.      teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

2.7.8.      dalyvauti asociacijos rengiamuose seminaruose, parodose, konferencijose;

2.7.9.      ginčyti visuotinio narių susirinkimo, valdybos ir valdybos pirmininko sprendimus bei savo teises ir teisėtus interesus ginti, jei jie yra pažeidžiami;

2.7.10.  bet kada išstoti iš asociacijos, prieš tai su ja atsiskaičius. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

2.7.11.  susipažinti su Asociacijos narių sąrašu, kuris turi būti Asociacijos buveinėje;

2.7.12.  kitas teisės aktuose nustatytas teises.

2.8.      Asociacijos nariai privalo:

2.8.1.      laikytis asociacijos įstatų;

2.8.2.      laikytis asociacijai prisiimtų įsipareigojimų;

2.8.3.      laikytis asociacijos vidaus veiklos dokumentų bei valdybos ir VVG pirmininko priimtų nutarimų;

2.8.4.      informuoti asociaciją apie organizacijos registravimo dokumentų pasikeitimą (adresas, vadovas ir pan.);

2.8.5.      saugoti konfidencialią asociacijos informaciją;

2.8.6.      susipažinti su kaimo plėtrą reglamentuojančiais dokumentais;

2.8.7.      vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

2.9.      Stojamųjų įnašų, narių mokesčių dydį ir jų mokėjimo tvarką nustato visuotinis vietos veiklos grupės narių susirinkimas savo nutarimu.

3. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE

3.1.      Juridinis asmuo, esantis asociacijos nariu ir keičiantis savo statusą, pavadinimą ar atliekantis kitus veiksmus, susijusius su veiklos pertvarkymu, privalo apie tai pranešti asociacijai.

3.2.      Kai juridinis asmuo, esantis nariu, pakeitė pavadinimą (registracijos kodui nepasikeitus), pavadinimo pakeitimas įforminamas VVG pirmininko sprendimu. Pateikiami tokie dokumentai:

3.2.1.      prašymas įforminti asociacijos dokumentuose pavadinimo pakeitimą;

3.2.2.      registracijos pažymėjimo nauju pavadinimu kopija.

3.3.      Kai juridinis asmuo, esantis nariu, reorganizuojamas ar pertvarkomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir/ar asociacijų įstatymo numatyta tvarka, asociacijos valdybos nutarimu nariu lieka buvusio nario teises ir pareigas perėmęs juridinis asmuo. Pateikiami tokie dokumentai:

3.3.1.      prašymas palikti nariu (prašymą pateikia juridinis asmuo perėmęs asociacijos nario teises ir pareigas);

3.3.2.      reorganizuojamo (pertvarkomo) juridinio asmens visuotinio narių susirinkimo protokolas dėl reorganizavimo projekto patvirtinimo;

3.3.3.      juridinio asmens, perėmusio teises ir pareigas, registracijos pažymėjimo kopija.

3.4.      Juridinio asmens, perėmusio narystę iš reorganizuoto juridinio asmens, įstojimo į asociaciją data laikoma reorganizuoto juridinio asmens įstojimo į asociaciją data.

4. NARYSTĖS ASOCIACIJOJE PABAIGA

4.1.      Nariai turi teisę išstoti iš asociacijos, taip pat asociacija turi teisę pašalinti narius. Išstojusiems bei pašalintiems iš asociacijos nariams, įmokėtos sumos ir asociacijos turto dalis negrąžinami.

4.2.      Bet kuris asociacijos narys gali išstoti iš asociacijos pateikęs raštišką pareiškimą. Sprendimą dėl nario pareiškimo išstoti iš asociacijos priima VVG pirmininkas savo sprendimu. Nuo pareiškimo įteikimo momento pareiškėjas netenka teisės naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis, o jo atstovai asociacijoje netenka įgaliojimų.

4.3.      Asociacija turi teisę pašalinti narį, jeigu:

4.3.1.      nario veikla  prieštarauja asociacijos tikslams ir uždaviniams;

4.3.2.      jei narys nevykdo asociacijai prisiimtų įsipareigojimų;

4.3.3.      jei narys atskleidžia konfidencialią informaciją;

4.3.4.      jei narys nesilaiko Lietuvos Respublikos įstatymų, asociacijos įstatų, vidaus veiklos dokumentų, valdybos ir valdybos pirmininko priimtų nutarimų;

4.3.5.      jei narys diskredituoja ar žemina asociacijos vardą;

4.3.6.      jei pasikeitus aplinkybėms, nario veikimo vieta, darbovietė ar gyvenanamoji vieta tampa ne Plungės rajono vietos veiklos grupės teritorija;

4.3.7.      jei narys nedalyvauja asociacijos susirinkimuose daugiau kaip metus laiko.

4.4.      Narys pašalinamas iš asociacijos valdybos sprendimu, ne anksčiau kaip po 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo apie pašalinimo galimybę išsiuntimo dienos, pranešime nurodant pašalinimo motyvus.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1.      Juridinių ir fizinių asmenų dokumentai narystės asociacijoje klausimais priimami ir registruojami asociacijos administracijoje.

5.2.      Prašymas registruojamas, kai pateikiami 2.4., 3.2, punktuose išvardyti dokumentai. Valdybai svarstyti pateikiami dokumentai tų asmenų, kurie administracijoje buvo užregistruoti ne vėliau, kaip 10 (dešimt) dienų iki eilinio valdybos posėdžio dienos.

5.3.      Pateikti prašymai svarstomi asociacijos valdyboje. Valdyba dėl jų priima nutarimus.

5.4.      Asociacijos narius registruoja ir veda jų sąrašą VVG pirmininkas.

5.5.      Asociacijos narių sąrašas yra vieša informacija, su kuria susipažinti gali kiekvienas suinteresuotas asmuo.

5.6.      Su šiuo aprašu kiekvienas asociacijos narys supažindinimas pasirašytinai, kiekvienas asociacijos narys privalo vykdyti šio aprašo reikalavimus.

 

________________________________________________________

 
Visos teisės saugomos © 2024 www.plungesvvg.lt.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.