Vietos projektai Spausdinti

STRATEGIJA

,,Plungės rajono kaimo vietovių plėtros strategija, siekiant tinkamiausio gamtos ir kultūros išteklių panaudojimo kaimo plėtrai“

1 prioritetas


VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMAS IR PRITAIKYMAS KAIMO VIETOVĖSE, SIEKIANT TINKAMIAUSIO GAMTOS IR KULTŪROS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMO KAIMO PLĖTRAI


Tikslas

Kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse, siekiant tinkamiausio gamtos ir kultūros išteklių panaudojimo kaimo plėtrai.

Tinkami pareiškėjai
Kaimo bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, kiti kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys juridiniai asmenys, savivaldybė.

Paramos intensyvumas
Finansuojama 90 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.


PRIEMONĖ:  1.1. Kaimo atnaujinimas ir plėtra.

Veiklos sritys:

Galimos vietos projektų idėjos

Dokumentai

1.1.1. Istorinę, etninės kultūros, architektūrinę ar kitokią kultūrinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros paveldo bei vietovių ir religinių objektų infrastruktūros kaimo vietovėse sutvarkymas ir pritaikymas visuomeninėms reikmėms.

Didžiausia paramos suma vienam projektui – iki 220 tūkst. Lt

Parama skiriama istorinę, etninės kultūros, architektūrinę ar kitokią kultūrinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros paveldo, bei vietovių ir religinių objektų infrastruktūros kaimo vietovėse sutvarkymui ir pritaikymui visuomeninėms reikmėms. Parama taip pat skiriama investicijoms, susijusioms su kultūrinio istorinio paveldo išlaikymu, atkūrimu ir atnaujinimu, bei vertingiems kultūros objektams išsaugoti.Veiklos sritys:

Galimos vietos projektų idėjos


1.1.2. Viešųjų turizmo pastatų ir statinių plėtra ir pritaikymas visuomeninėms reikmėms

Didžiausia paramos suma vienam projektui – iki 200 tūkst. Lt.

Parama skiriama viešųjų turizmo pastatų ir statinių pritaikymui ir atnaujinimui, tradicinių amatų centrų kūrimui ir (arba) plėtrai ir pritaikymui visuomeninėms reikmėms.Veiklos sritys:

Galimos vietos projektų idėjos


1.1.3. Kitų viešųjų pastatų ir statinių atnaujinimas ir pritaikymas bendruomeninėms reikmėms.

Didžiausia paramos suma vienam projektui – iki 200 tūkst. Lt.

Parama skiriama bendruomenės patalpų ir bendruomenės namų atnaujinimui, įrengimui, rekonstrukcijai ir plėtrai bendruomenės poreikiams. Kitų pastatų ir erdvių atnaujinimui ir pritaikymui bendruomenių poreikiams tenkinti.Veiklos sritys:
Galimos vietos projektų idėjos

1.1.4. Viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas sportinėms ir rekreacinėms veikloms.


Didžiausia paramos suma vienam projektui – iki 200 tūkst. Lt.

Parama skiriama pakrančių tvarkymui, sporto ir poilsio zonų įrengimui ir sutvarkymui, gyvenviečių viešųjų vietų įrengimui ir sutvarkymui, vaikų žaidimo aikštelių įrengimui ir sutvarkymui, vietinės reikšmės dviračių takų įrengimui.


Veiklos sritys:
Galimos vietos projektų idėjos

1.1.5. Vandens tiekimo ir  nuotekų infrastruktūros vystymas bei geriamo vandens kokybės užtikrinimas.

Didžiausia paramos suma vienam projektui – iki 200 tūkst. Lt.

Parama skiriama artezinių gręžinių išgręžimui, hidrantų įrengimui, geriamo vandens filtrų įrengimui, geležies šalinimo sistemų įrengimui bei kitų vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros vystymo darbams.


2 prioritetas
BENDRUOMENINIO JUDĖJIMO SKATINIMAS IR ĮTRAUKIMAS Į RAJONO VIEŠĄJĮ GYVENIMĄ

Tikslas

Skatinti bendruomenes ir kitas NVO aktyviai ir efektyviai dalyvauti viešoje veikloje, telkiant solidarumą ir aktyvią bendruomeninę veiklą per kultūrinių tradicijų puoselėjimą.

Tinkami pareiškėjai
Kaimo bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, kiti kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys juridiniai asmenys, savivaldybė.

Paramos intensyvumas
Finansuojama 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.


PRIEMONĖ: 2. 1.Bendruomeninio judėjimo skatinimas
Veiklos sritys:   
Galimos vietos projektų idėjos

2.1.1. Bendruomeninio judėjimo skatinimas efektyviai dalyvauti rajono viešajame gyvenime.

Didžiausia paramos suma vienam projektui – iki 28 tūkst. Lt.

Parama skiriama leidinių apie bendruomeninę veiklą leidybai, rajono bendruomenių mugių, sąskrydžių, švenčių ir kitų renginių organizavimui, regioniniam, nacionaliniam ir tarptautiniam bendradarbiavimui ir techninei bazei stiprinti. Informacijos apie bendruomenių gerąją patirtį, problemas, kt. aktualios informacijos  sklaida per įvairias informavimo priemones.


Veiklos sritys:
Galimos vietos projektų idėjos

2.1.2. Bendruomenių ir kitų NVO, esančių kaimo vietovėse solidarumo ir kultūrinių tradicijų puoselėjimas.

Didžiausia paramos suma vienam projektui – iki 28 tūkst. Lt

Parama skiriama projektams, skatinantiems bendruomenių ir kitų NVO, esančių kaimo vietovėse solidarumo puoselėjimui. Ypatingai atkreipiant dėmesį pažeidžiamiausių grupių: jaunimo, vaikų, neįgaliųjų, moterų projektus, bei jų įtraukimą į jų rengimą ir įgyvendinimą.


3 prioritetas
KAIMO VERSLŲ IR UŽIMTUMO SKATINIMAS

Tikslas

Skatinti kaimo bendruomenių narių verslumo ir užimtumo iniciatyvas, suteikiant galimybę kaimo gyventojui vietoje pasinaudoti įvairiomis verslo teikiamomis paslaugomis.


PRIEMONĖ: 3.1. Parama verslo kūrimui ir plėtrai.
Veiklos sritys:
Galimos vietos projektų idėjos

3.1.1. Kaimo turizmo veiklos skatinimas ir plėtra.

Tinkami pareiškėjai: ūkininkai ir kaimo gyventojai, ne jaunesni nei 18 metų, ir įregistravęs žemės ūkio valdą LR ŽŪIKVC registre.

Paramos intensyvumas: 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Didžiausia paramos suma vienam projektui – iki 286,750 tūkst. Lt.
Parama pagal šią priemonę bus skiriama kaimo turizmo verslo vystymo projektams, atkreipiant dėmesį į salygų tradiciniams amatams pristatyti ir prekiauti amatininkų gaminiais sudarymas.

Veiklos sritys:
Galimos vietos projektų idėjos

3.1.2. Kaimo žmonių užimtumo gerinimas ir inovatyvių projektų rėmimas, teikiant būtiniausias paslaugas kaimo gyventojams.

Tinkami pareiškėjai: Pelno siekianti mikroįmonė, galinti užsiimti gamybine ir (arba) komercine veikla, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta ir (arba) metinis balansas neviršija 2 mln. Lt.

Parama gali būti teikiama:
1.    Mikroįmonės veiklos plėtrai.
2.    Naujai mikroįmonei steigti.
3.    Kaimo gyventojas.

Paramos intensyvumas: 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Didžiausia paramos suma vienam projektui – iki 313,500 tūkst. Lt. (kai prašoma paramos vietos projektui įgyvendinti pagal priemonės “Parama verslo kūrimui ir plėtrai” įgyvendinimo taisykles) arba iki 260,000 tūkst Lt (kai prašoma paramos vietos projektui įgyvendinti pagal supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles).

Ši priemonė skirta kaimo gyventojų verslumui ir užimtumui skatinti, užimtumui didinti, kaimo ekonomikai įvairinti ir plėtoti smulkųjį verslą kaime. Parama bus skiriama kaimo verslų įvairinimui ir kaimo gyventojų pajamų šaltinių didinimui.

 

 

 

 


Veiklos sritys:

Galimos vietos projektų idėjos

 
Visos teisės saugomos © 2024 www.plungesvvg.lt.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.