VVG valdybos darbo reglamentas Spausdinti

PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės
vietos veiklos grupės valdybos
2020-09-25 d. posėdžio
protokolu Nr. 3

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VALDYBOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės (toliau – VVG) valdyba (toliau – Valdyba) yra kolegialus asociacijos valdymo organas, renkamas iš deleguotų VVG narių visuotiniame susirinkime 3 metų laikotarpiui. Valdybos sudėtis sudaroma vadovaujantis VVG įstatais iš 16 narių. Valdybos pirmininką 3 (trejiems) metams renka valdyba iš savo narių.
2. Valdyba savo veikloje vadovaujasi VVG įstatais, Valdybos darbo reglamentu, visuotinio narių susirinkimo sprendimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir kitais VVG vidaus dokumentais.
3. Valdyba savo sprendimus priima laikydamasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Priimdama sprendimus, Valdyba yra savarankiška.
4. Valdyba atskaitinga visuotiniam susirinkimui.
5. Valdybos narius gali atšaukti juos paskyrusi institucija arba VVG narių visuotinis susirinkimas.
6. Valdybos narys netenka savo įgaliojimų, kai nutraukiama darbo, narystės sutartis arba kitaip nutrūksta santykiai su į valdybą delegavusia institucija.
7. Dėl priežasčių, išvardintų 5, 6 ir 9.3. punktuose, sumažėjus valdybos sudėčiai iki 11 narių, renkama nauja Valdyba.

II. VALDYBOS FUNKCIJOS

8. Valdyba:
8.1. tvirtina Valdybos darbo reglamentą;
8.2. teikia pasiūlymus dėl VVG įstatų pakeitimo;
8.3. teikia tvirtinti VVG veiklos programą visuotiniam VVG narių susirinkimui ir užtikrina jos vykdymą;
8.4. vykdo kitus VVG visuotinio narių susirinkimo sprendimus;
8.5. priima galutinius sprendimus dėl naujų narių priėmimo ir pašalinimo iš Vietos veiklos grupės;
8.6. priima sprendimus skolintis pinigų iš kredito įstaigų;
8.7. nustato finansinės VVG veiklos vidaus kontrolės tvarką, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos, išklauso ir įvertina auditoriaus ar audito įmonės patikrinimo rezultatus, imasi priemonių auditoriaus ar audito įmonės nustatytiems trūkumams ir pažeidimams pašalinti;
8.8. teikia pasiūlymus dėl labdaros ir paramos gavimo ir suteikimo;
8.9. pagal savo kompetenciją priima sprendimus VVG darbo ir organizavimo klausimais ir, siekdama juos įgyvendinti, teikia įvairioms institucijoms;
8.10. priima sprendimus VVG valdybos kompetencijos ribose;
8.11. palaiko ryšius (bendradarbiauja) su valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis Lietuvoje ir už jos ribų.

III. VALDYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

9. Valdybos nariai turi teisę:
9.1. pagal suteiktą VVG pirmininko įgaliojimą atstovauti VVG ir vykdyti VVG susirinkimo nutarimus ir pavedimus;
9.2. gauti informaciją apie VVG vykdomą komercinę ūkinę veiklą;
9.3. atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai raštu įspėjant VVG pirmininką ne vėliau kaip prieš 14 dienų.
10. Valdybos nariai privalo:
10.1. dalyvauti VVG valdybos posėdžiuose;
10.2. pripažinti ir dirbti pagal šį darbo reglamentą;
10.3. laikytis konfidencialumo ir saugoti VVG informaciją, jei ji yra ne vieša.

IV. VALDYBOS POSĖDŽIŲ DARBO ORGANIZAVIMAS

11. Valdybos posėdžiai sušaukiami ne rečiau kaip kartą į ketvirtį. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi valdybos pirmininkas, Asociacijos pirmininkas arba ne mažiau kaip 3 (trijų) valdybos narių grupė.
12. Neeilinis Valdybos posėdis gali būti šaukiamas, jei to raštu reikalauja daugiau kaip pusė Valdybos narių.
13. Prieš informuojant apie posėdį, VVG pirmininkas posėdžio vietą ir laiką suderina su Valdybos nariais.
14. Valdybos posėdžių darbotvarkę sudaro VVG pirmininkas, suderinęs su valdybos pirmininku. Posėdžio metu darbotvarkė gali būti papildyta, už ją balsuojama arba priimama bendru sutarimu posėdžio pradžioje. Valdybos nariai apie posėdžio vietą, laiką ir darbotvarkės projektą turi būti informuoti elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš penkias kalendorines dienas iki planuojamo posėdžio.
15. Valdybos posėdis gali priimti sprendimus, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė VVG valdybos narių.
16. Sprendimai Valdybos posėdyje priimami bendru sutarimu arba atviru balsavimu paprasta susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį balsuoja daugiau, negu pusė posėdyje dalyvavusių valdybos narių – jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas balsas yra VVG valdybos pirmininko.
17. Tuo atveju, kai į Valdybos posėdį nesusirenka reikalingas Valdybos narių skaičius, ne vėliau kaip per 14 dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris laikomas teisėtu nepriklausomai nuo jame dalyvaujančių Valdybos narių skaičiaus.
18. Esant skubiam klausimui, kuriam reikalingas Valdybos sprendimas, jis gali būti aptartas elektroniniu paštu. Sprendimas priimamas gavus Valdybos narių pritarimą raštu (elektroniniu paštu).

19. Valdybos posėdžiai gali būti organizuojami elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios sudaro sąlygas Valdybos nariams dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu (pvz. „Skype", vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma „ZOOM" ar kitos programinės įrangos pagalba).

20. Valdybos posėdžiui vadovauja valdybos pirmininkas. Jei pirmininkas negali dalyvauti, vadovauja kitas susirinkimo metu išrinktas valdybos narys.
21. Valdyba į posėdį gali kviesti suinteresuotų institucijų atstovus (ne VVG narius), ekspertus, kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovus savo kompetencijos klausimais.
22. Posėdyje gali dalyvauti visi VVG nariai, turintys patariamojo balso teisę. Valdybai pritarus posėdžiai gali būti ir uždari.
23. Valdybos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Valdyba veikia nuolat iki tol, kol likviduojama ar reorganizuojama Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė.

 
Visos teisės saugomos © 2024 www.plungesvvg.lt.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.