Teisės aktai Spausdinti

2014-2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašas ( aktuali redakcija)

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2019-02-15)

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos administravimo taisyklės.

Veiklos srities "Parengiamoji parama"įgyvendinimo taisyklės.

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės.

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.

Paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikos.

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika

Kiti teisės aktai

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties "LEADER metodo įgyvendinimas" priemonės "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" administravimo taisyklės ir pakeitimai (aktuali redakcija nuo 2012-12-21).

LR Žemės ūkio ministro 2007-12-12 įsakymas Nr. 3D-549 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos plėtros 2007-2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ atrankos taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2013-01-25).

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“įgyvendinimo (LEADER metodu) taisyklės ir pakeitimai(redakcija nuo 2013-01-16).

LR Žemės ūkio ministro 2007-04-26 įsakymas Nr. 3D-191 „Dėl informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija) (pakeitimai).

LR Žemės ūkio ministro 2008-07-15 įsakymas Nr. 3D-386 „Dėl ataskaitų formų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones patvirtinimo“ (aktuali redakcija) (pakeitimai).

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklės (aktuali redakcija).

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ įgyvendinimo taisyklės ir pakeitimai (aktuali redakcija).

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sričių „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“ įgyvendinimo taisyklės ir pakeitimai (aktuali redakcija nuo 2012-12-09).

LR Žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 3D-330 „Dėl normatyvinių įkainių tinkamoms finansuoti išlaidoms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones nustatymo metodikos patvirtinimo“ (aktuali redakcija) (pakeitimai).

1994 m. gruodžio 22 d. LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas Nr. I-733 (aktuali redakcija nuo 2012-11-24) (pakeitimai).

1996 m. rugpjūčio 15 d. LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Nr. I-1495 (aktuali redakcija nuo 2011-06-28) (pakeitimai).

1996 m. kovo 19 d. LR statybos įstatymas Nr. I-1240 (aktuali redakcija nuo 2012-06-30) (pakeitimai).

1995 m. gruodžio 12 d. LR teritorijų planavimo įstatymas Nr. I-1120 (aktuali redakcija nuo 2012-11-15) (pakeitimai).

1994 m. balandžio 26 d. LR žemės įstatymas Nr. I-446 (aktuali redakcija nuo 2012-06-30) (pakeitimai).

2007 m. birželio 26 d. LR tautinio paveldo produktų įstatymas Nr. X-1207 (aktuali redakcija nuo 2008-01-01)

LR Žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. 3D-481 „Dėl tradicinių amatų klasifikacijos aprašo ir tradicinių amatų klasifikacijos patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2013-01-27) (pakeitimai).

2007 m. birželio 28 d. LR želdynų įstatymas Nr. X-1241 (aktuali redakcija nuo 2010-11-23) (pakeitimai).

LR aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. D1-808 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo (aktuali redakcija nuo 2010-10-01)

LR aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 214 „Dėl statybos techninio reglamento STR. 1.06.03:2002 “statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė” patvirtinimo (aktuali redakcija nuo 2002-06-06)

LR Žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. 3D-349 „Dėl verslo plano finansinei paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos III krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemones reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2007-09-30) (pakeitimai).

Ūkio subjektų, siekiančių pasnaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007- 2013 metų programos ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės (aktuali redakcija nuo 2009-04-05) (pakeitimai).

Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės (aktuali redakcija) (pakeitimai).

 
Visos teisės saugomos © 2024 www.plungesvvg.lt.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.