Projektinė veikla Spausdinti

PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA

su musu logo

 

Projekto pavadinimas: "PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2014 - 2020 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA"

Paramos sutartis: 2016 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 42VS-KE-15-1-06756

Projektu siekiama kurti darbo vietas Plungės rajono gyventojams, ypač jaunimui, kuriant bei plėtojant verslus kaimo vietovėse, mažinti socialinę atskirtį, spręsti socialines bei ekonomines problemas VVG teritorijoje. Ugdyti NVO socialinę atsakomybę ir bendruomeniškumą, gerinti gyvenimo kokybę Plungės raj. kaimiškose vietovėse, kurti palankią aplinką socialinei ir ekonominei veiklai. Skatinti vietos iniciatyvas bei partnerystę, stiprinti socialinį, kultūrinį ir visuomeninį Plungės raj. gyventojų potencialą.

I PRIORITETAS: EKONOMIŠKAI PATRAUKLIOS APLINKOS KAIME KŪRIMAS
I prioriteto remiamos priemonės: „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra", „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas", „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas".
II PRIORITETAS: GYVENIMUI KAIME PATRAUKLIOS APLINKOS KŪRIMAS
II prioriteto remiamos priemonės: „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse", „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas", „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas".

Projekto įgyvendinimo vieta: Plungės rajono savivaldybės teritorija (išskyrus savivaldybės centrą – Plungės miestą).
Strategijos įgyvendinimui skirta suma 2 030 082 Eur.
VVG veiklos ir VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidoms skirta 406 016 Eur.
Vietos projektų įgyvendinimo išlaidoms skirta 1 624 066 Eur.

 


 

Projekto pavadinimas:"Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos rengimas"

Įgyvendinimo laikotarpis: 2015-04-01 - 2015-12-31

Paramos sutartis: 2015 m. liepos 10 d. Nr. 42PP-KE-14-1-05344

Paramos fondas: Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER" veiklos sritis „Parengiamoji parama"

Paramos suma: 9000,00 EUR

Trumpas aprašymas: analizuodami esamą rajono situaciją ypač daug dėmesio skiriame kaimo žmonių poreikiams ištirti. Tam tikslui buvo parengtas VVG administracijos vizitų į  rajone veikiančių kaimo bendruomenių teritorijas bei susitikimų su vietos gyventojais grafikas. Šių susitikimų metu bus išplatinta anketa ir planuojama apklausti apie 200 rajono gyventojų. Siekdami įgyvendinti LEADER ir horizontaliąsias kryptis ir į VPS rengimą įtraukti jaunimą, bus vykdoma rajono jaunimo apklausa. Planuojama apklausti – 150 jaunimo atstovų. Siekiant kuo plačiau paskleisti informaciją, gauti kuo platesnę informaciją ir įtraukti kuo daugiau tikslinių grupių bus organizuojami susitikimai mažesnėse grupėse su seniūnais, saugomų teritorijų specialistais, skirtingų rajono savivaldybės skyrių (strateginio planavimo, žemės ūkio, švietimo, socialinės paramos, vietos ūkio, kultūros ir sporto ir kt.) specialistais.
VPS rengimo metu naudojami šie tyrimų metodai: diskusijos, fokus grupių interviu, kaimo gyventojų anketinės apklausos, darbas grupėse. 

Projekto pavadinimas: „Plungės rajono kaimo vietovių plėtros strategija, siekiant tinkamiausio gamtos ir kultūros išteklių panaudojimo kaimo plėtrai"

Įgyvendinimo laikotarpis: 2010-08-02 – 2015-08-30

Paramos sutartis: 2010 m. liepos 21 d. Nr. 4VP-KE-09-2-000712

Rėmėjas: Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas" priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas"

Paramos suma: 8,90 mln. Lt., iš jų 1,290 mln. Lt įgyvendinamos strategijos administravimui

Trumpas projekto aprašymas: Vietos plėtros strategija įgyvendinama pagal numatytus strategijoje prioritetus ir priemones, kurios buvo numatytos rengiant strategiją. Strategija patalpinta VVG tinklalapyje, galima atsisiųsti ir išsamiau išsianalizuoti.

Pastabos: Strategijos įgyvendinimo eiga, projektai, dokumentacija ir kita aktuali informacija susijusi su strategijos įgyvendinimu skelbiama VVG tinklalapyje.


 

Projekto pavadinimas: „Plungės rajono VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo dalyvių gebėjimų ugdymas"

Įgyvendinimo laikotarpis: 2011-03-01 – 2015-03-31.

Paramos fondas: Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti" veiklos sritis „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti" ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti"

Paramos suma: 270 000,00 Lt.

Projekto pagrindinis tikslas - skatinti potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumą kartu ugdant jų ir vietos plėtros strategiją įgyvendinančių asmenų gebėjimus, siekiant juos pritaikyti įgyvendinant Plungės rajono kaimo vietovių plėtros strategiją.
Projekto uždaviniai: organizuoti informacinius bei mokomuosius renginius, ugdyti tikslinės grupės gebėjimus; organizuoti renginius su Lietuvos ir užsienio partneriais, skatinti tikslinės grupės aktyvumą ir kelti motyvaciją siekiant bendro tikslo veikti kartu; viešinti projekto veiklas ir rezultatus numatytomis priemonėmis; administruoti projektą vadovaujantis numatytais reikalavimais.

Pastabos: Šio projekto veiklos ir aktuali informacija skelbiama VVG tinklalapyje.


 

Projekto pavadinimas: "Dviračių turizmas" (tarptautinio bendradarbiavimo projektas)

Projekto partneriai: Latvijos vietos veiklos grupė „Darisim Pasi!" (Kuldiga), Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė.
Paramos fondas: Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonė „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas" (tarptautiniam projektui įgyvendinti).
Paramos sutartis: 2013-07-22 Nr. 4TT-KE-12-1-0003
Įgyvendinimo laikotarpis: 2014-03-31 – 2015-05-31.
Paramos suma: Plungės VVG lėšos – 82 928,00 Lt., Latvijos VVG lėšos – 9135,51 LVL.
Trumpas projekto aprašymas: Plungės rajono vietos veiklos grupė kartu su Latvijos partneriais siekia tobulinti dviračių turizmą. Plungės VVG parengs dviračių turizmo strategiją, kuri bus pritaikyta Plungės rajone veikiantiems amatininkams, verslininkams, kaimo turizmo paslaugas teikiantiems asmenims. Taip pat bus organizuojami mokymai- konferencijos, kurių metu Plungės rajone veikiantys amatininkai, verslininkai, kaimo turizmo atstovai turės galimybę pasidalinti gerąja patirtimi vystant dviračių turizmą, įgauti praktinių žinių. Kuldigoje dviračių turizmas yra plačiau išvystytas, taigi tai puiki galimybė pasisemti gerosios patirties, bei įgauti naujų žinių.
Projekto uždaviniai:

 • Parengti Dviračių turizmo strategiją;
 • Suorganizuoti dviračių šventę Plungės rajone;
 • Suorganizuoti gerosios patirties kelionę į dviračių šventę Latvijoje- Kuldigoje;
 • Suorganizuoti mokymus-konferencijas vietos amatininkams, verslininkams, kaimo turizmo atstovams (5 vnt.).;
 • Išleisti informacinę medžiagą.

Pastabos: Šio projekto veiklos ir aktuali informacija skelbiama šios svetainės skiltyje "Tarptautinis bendradarbiavimas".

 


 

Projekto pavadinimas: „Ekonomikos ir vietos turizmo skatinimas Kretingos, Plungės ir Skuodo rajonuose sukuriant dviračių maršrutą" (teritorinio bendradarbiavimo projektas)

Projekto partneriai: Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija (projekto koordinatorius), Skuodo vietos veiklos grupė, Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė

Įgyvendinimo laikotarpis: 2013-01-01 – 2015-06-30.

Paramos fondas: Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonė „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas" (teritoriniam projektui įgyvendinti).

Paramos suma: bendra projekto vertė 505 167,00 Lt. (partneriai prisideda lygiomis dalimis po 168 389,00 Lt.).

Trumpas projekto aprašymas: Projektas yra skirtas kaimo gyventojų verslumo, ekonomikos ir vietos turizmo plėtrai skatinti, didinti ne žemės ūkio veiklų įvairovę kaimo vietovėse. Projekto metu bus sukurtas dviračių maršrutas, jungiantis 3 rajonus, kuris bus naudojamas kaip pagrindinė priemonė pritraukti turistus į rajonus ir taip pasiekti iškeltų projekto tikslų. Bus parengtas interaktyvus žemėlapis, išleisti dviratininko atlasas ir skrajutės, kuriuose bus publikuojama informacija apie dviračių maršruto trasoje esančias kaimo turizmo sodybas, maitinimo ir apgyvendinimo įstaigas, kaimo amatininkus ir ūkininkus, informacija apie lankomas vietas ir objektus, taip pat informacija apie rajone vykstančius tradicinius renginius.

Projekto uždaviniai:

 • Sukurti interaktyvų žemėlapį;
 • Išleisti dviratininko atlasą (5000 vnt.);
 • Išleisti dviračių maršruto skrajutes (30 000 vnt.);
 • Suorganizuoti maršrutų atidarymo renginius kiekviename rajone (3 vnt.);
 • Suorganizuoti bendrą visų trijų rajonų maršrutų atidarymo renginį;
 • Įrengti informacinius stendus (po 10 kiekviename rajone);
 • Įrengti mažąją infrastruktūrą (nuorodos į lankytinus objektus, suoliukai, šiukšlinės).

Pastabos: Šio projekto veiklos ir aktuali informacija skelbiami šios svetainės skiltyje "Tarpregioninis bendradarbiavimas".

 


 

Projekto pavadinimas: „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo" (teritorinio bendradarbiavimo projektas)

Projekto partneriai: VVG „Rietavo iniciatyvos" (projekto koordinatorius), Kupiškio rajono vietos veiklos grupė, Telšių rajono vietos veiklos grupė, Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė.
Paramos fondas: Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonė „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas" (teritoriniam projektui įgyvendinti).
Įgyvendinimo laikotarpis: 2013-12-01 – 2015-05-31.
Paramos suma: bendra projekto vertė 375 927,00 Lt., paramos suma – 338 334,00 Lt.; įnašas natūra – nemokamu savanorišku darbu – 37 593,00 Lt.
Projekto tikslas - sukurti pieno gamybos ir kaimo turizmo mini klasterį, apimantį 4 VVG teritorijas.
Laukiami projekto rezultatai:

 • Sukurta maršrutų – 1 vnt. (atrinktų objektų aprašymas, duomenų rinkimas). Į maršrutą įsitraukusių subjektų skaičius – 20 vnt.
 • Įsigyta specializuota transporto priemonė- 1 vnt.
 • Sukurta interaktyvi interneto svetainė – 1 vnt.
 • Išleista leidinių – 3000 egz. (po 1000 egz. 3 kalbomis – lietuvių, anglų, rusų).
 • Surengta konferencijų – 1 vnt.
 • Suorganizuota gerosios patirties vizitas (kelionė) į ES šalį – 1 vnt. Gerosios patirties kelionėje dalyvavusių asmenų skaičius - 24 asmenys.
 • Sukurtas projekto logo – 1 vnt.
 • Suorganizuota specializuotų mokymų klasterio ekspertams - 4 vnt. Klasterio ekspertų mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius – 12 asmenų.
 • Parengta klasterio ekspertų – 12 asmenų.
 • Įkurta organizacinė struktūra – 1 vnt.
 • Surengta novatoriškų pieno produktų bei pieno produkcijos pagrindu sukurtų paslaugų demonstracijų - 24 vnt.
 • Surengta pieno kelio maršruto pristatymų šalies ir užsienio mugėse – 2 vnt.

 


 

Projekto pavadinimas: „Gaminamų vietos produktų tyrimas Plungės rajone"

Įgyvendinimo laikotarpis: 2012-10-01 – 2013-05-31

Paramos sutartis: NMA prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. BR1-1259

Rėmėjas: Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba" veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas", Lietuvos kaimo tinklo 2012 m. veiksmų programos ir metinių veiksmų planų įgyvendinimas".

Paramos suma: 15 tūkst. Lt

Trumpas projekto aprašymas: Siekiant sustiprinti kaimo plėtros dalyvių partnerystę ir paskatinti paslaugų plėtrą kaime svarbu išsiaiškinti ir ištirti kokie vietos produktai yra gaminami Plungės rajone. Šio projekto metu bus atliktas tyrimas ir surinkti duomenys apie gaminamus maisto produktus, kulinarinio paveldo patiekalus bei kitus rankų darbo gaminius, kurių gamyba užsiima Plungės rajono gyventojai.

Uždaviniai: Surinkti duomenis Plungės rajone apie vietinės produkcijos gamintojus (pvz. sūrių gamyba, duonos kepimas, drožybos gaminiai ir pan.), kaimo turizmo sodybas, apie kulinarinį paveldą rajone ir kitų paslaugų tiekėjus. Pagal surinktus duomenis pateikti rekomendacijas, pasiūlymus, kur juos galima būtų realizuoti. Pagal teises aktus, kurie reglamentuoja gamybą, paslaugų tiekimą ir pardavimus, pateikti analizę. Pateikti informaciją ir būtinas sąlygas, kaip sertifikuoti pagrindinius rajone vystomus amatus, gaminamus produktus, teikiamas paslaugas ar kulinarinį paveldą. Pagal parengtą tyrimą, pateikti pasiūlymus apie naujų "nišų" užpildymą. Surengti regioninę konferenciją, kurioje bus pristatyti tyrimo rezultatai.

Projekto rezultatai:

 • Buvo atliktas „Gaminamų vietos produktų tyrimas Plungės rajone".
 • Buvo vykdoma Plungės rajono gamintojų bei paslaugų tiekėjų anketinė apklausa. Atlikus apklausą buvo parengta gautų rezultatų analizė bei parengta metodinė medžiaga apie veiklos įteisinimą, gaminių sertifikavimą, bendruomenių verslumo skatinimą.
 • Tyrimo rezultatai ir metodinė medžiaga buvo išleista 50 vnt. tiražu.
 • Tyrimo rezultatai ir leidinys pristatyti konferencijoje „Gaminamų vietos produktų tyrimo Plungės rajone pristatymas".

 

Projekto pavadinimas: „Bendruomeniškumo ir jaunimo iniciatyvų skatinimas, pristatant senuosius amatus, įgyvendinant LEADER metodą Plungės rajone"

Įgyvendinimo laikotarpis: 2011-09-01 – 2012-05-31

Paramos sutartis: NMA prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. BR1-826

Rėmėjas: Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba" veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas", Lietuvos kaimo tinklo veiksmų programos ir metinių veiksmų planų įgyvendinimas".

Paramos suma: 20 tūkst. Lt

Trumpas projekto aprašymas: Pagrindinis projekto tikslas – išanalizuoti ir įvertinti Plungės rajono bendruomenių vykdomą veiklą, gerosios patirties pavyzdžius, kaimo vietovių ypatumus, galimybes, iniciatyvas bei veiklos reikšmingumą ir įtaką rajono raidai.

Projekto uždaviniai: paruošti metodinę medžiagą; išleisti leidinį, kuriame bus informacija apie rajono bendruomeninių organizacijų iniciatyvas, veiklos dėsningumus, reikšmingiausius darbus, galimybes ir perspektyvas bei analizės rezultatus; surengti regioninę konferenciją, kurio metu bus pristatytas leidinys.

Projekto rezultatai:

 • atlikta kaimo bendruomenių anketinė apklausa „Plungės rajono bendruomeninių organizacijų vykdoma veikla, iniciatyvos, gerosios patirties pavyzdžiai";
 • surinkti aprašymai ir nuotraukos apie kiekvieną rajono bendruomenę;
 • išleistas leidinys „Bendruomeninės organizacijos Plungės rajone" 300 egz. tiražu, kuriame pristatomos Plungės rajono bendruomeninės organizacijos ir atlikto tyrimo rezultatai;
 • 2012 m. gegužės 23 d. įvyko konferencija „Bendruomeniškumo ir jaunimo iniciatyvų skatinimas Plungės rajone".

 


 

Projekto pavadinimas: „Bendruomeninės veiklos skatinimas per senųjų amatų ir tautodailės rinkodarinių priemonių plėtrą ir sklaidą Plungės rajono VVG teritorijoje"

Įgyvendinimo laikotarpis: 2010-09-01 – 2011-05-31

Paramos sutartis: NMA prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. BR1-575

Paramos fondas: Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba" veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas", Lietuvos kaimo tinklo veiksmų programos ir metinių veiksmų planų įgyvendinimas".

Paramos suma: 25 tūkst. Lt

Trumpas projekto aprašymas: Pagrindinis šio projekto tikslas – Plungės rajono savivaldybės VVG teritorijoje bendruomeninės veiklos skatinimas per senųjų amatų ir tautodailės rinkodarinių priemonių plėtrą ir sklaidą.

Projekto rezultatai: atliktas tyrimas apie senuosius amatus Plungės rajone; išleista 300 vnt. leidinių; surengta regioninė konferencija; parengti 2 media pranešimai, pagaminta VVG simbolika (kalendoriukai).

 

 
Visos teisės saugomos © 2024 www.plungesvvg.lt.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.